Obchodní podmínky a záruka

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje podmínky vyhlášené prodávajícím a jsou stvrzeny písemnou formou, prostřednictvím e-mailu či zasláním SMS.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat komíny a jejich součásti můžete pomocí telefonu, či e-mailu nebo  písemně na naši adresu.

Součástí objednávky musí být specifikace dle předchozí komunikace, dodací adresa, fakturační adresa, telefonní číslo či e-mailová adresa pro možnost komunikace.

Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody, certifikáty, štítkem ke komínu a montážním návodem.

V případě jakékoliv nesrovnalosti vůči viz. předešlému či důvodných pochybnostech kupujícího o kvalitě zboží může zákazník odmítnout převzetí zboží při osobním odběru. Pokud již nebylo domluveno jinak ve specifikaci prodávaného produktu.

Při dopravě spediční firmou je nutno, v případě pohybnosti o kompletnosti zboží či v případě zjevného poškození materiálu a obalu, provést záznam s řidičem a pořízení fotodokumentace.

Termín dodání bude se zákazníkem domluven idividuelně dle potřeb a možností zákazníka.

3. STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky. Kupující má právo stornovat svoji objednávku bez udání důvodu, kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené dodací podmínky. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele (prodávajícího) anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

4. REKLAMACE

Případné reklamace jsou řešeny individuelním způsobem a dohodou dle platné legislativy.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky se sjednávají individuelně dle potřeb zákazníka s přihlédnutím ke vdálenosti, množství materiálu a způsobu dopravy

 • hotově (při osobním odběru či dovozu)
 • převodem na účet prodávajícího
 • faktura se splatností (pro stávající zákazníky)

6. ZÁRUKA NA KOMÍNY A KOMÍNOVÉ KOMPONENTY

Záruka 24 měsíců

na veškerý dodávaný materiál a komínové doplňky zakoupené u firmy Komíny Rybička, kdy zaplacením za komínové komponenty byla stvrzena jejich neporušenost a stav tomu odpovídající

Záruka 25 let na individuelní komínové systémy se vztahuje:

Na bezpečnost při vyhoření sazí v komíně individuelních sestav šamotu Keramika-Letovice za předpokladu:

 • montáž celého komína byla provedena schválenou, certifikovanou, montážní organizací
 • ke stavbě bylo použito výhradně originální příslušenství
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže komínu
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliv a spotřebičů
 • byly splněny podmínky dle platných tech. norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komína podle platných legisl. norem vč. zdokladování
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem
 • na komín, včetně připojovacího spotřebiče paliv byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní zpráva.

Záruka 30 let na komínové systémy CJ SKC se vztahuje:

Na spolehlivou funkčnost komínového systému CJ SKC

 • montáž celého komína byla provedena schválenou, certifikovanou, montážní organizací
 • ke stavbě bylo použito výhradně originální příslušenství
 • byly dodrženy požadavky na montáž podle montážního návodu a technické dokumentace platné ke dni montáže komínu
 • komín byl provozován pouze na určený druh paliv a spotřebičů
 • byly splněny podmínky dle platných tech. norem ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443
 • byly splněny podmínky kontroly a čištění komína podle platných legisl. norem vč. zdokladování
 • komín byl opatřen vyplněným komínovým štítkem
 • na komín včetně připojovacího spotřebiče paliv byla vydána revizní zpráva, v případě provizorního připojení byla vydána předběžná revizní zpráva